บริจาค

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการขอเชิญร่วมสร้างกุศลเพื่อเด็กพิการโดยบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการในการช่วยเหลือเด็กพิการระยะเริ่มแรกเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการพัฒนาเพื่อให้ความรู้พ่อแม่เด็กพิการและชุมชน จัดครูเดินสอน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการระดับรุนแรงให้ที่บ้านและโรงเรียนเรียนร่วม เพิ่มรายได้ด้วยการสร้างงานหรือจ้างพ่อแม่ให้พัฒนาลูกที่พิการในระดับรุนแรงและยากจน ฝึกอาชีพและช่วยเหลือในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ เผยแพร่ความสามารถของคนพิการให้สังคมได้ตระหนักรู้ในศักยภาพของคนพิการ สนับสนุนการรณรงค์ให้สังคมไทยได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่คนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับรองมาตรฐานองค์กรของคนพิการระดับดีมาก และเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 628 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ร่วมกันบริจาคได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ"


  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 162-3-06432-4


  ธนาคารกรุงไทย สาขาพรานนก กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 196-6-00208-4


  ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 758-1-01398-6


  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 494-0-00140-9


  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 264-3-00153-0


  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นองค์การหรือสาธารณกุศลลำดับที่ 628 ใบเสร็จสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ในปีนั้น

  โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ของท่านที่ชัดเจนไปที่โทรสาร 0-2886-0956 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป หรือแจ้งทางอีเมล ufp.yimsoo@gmail.com